Våra tjänster


Astega hjälper företag att få ut bästa möjliga effekt av kommunikationsarbetet genom att anlitas för rådgivning eller som inhyrd/interim kommunikationschef.

Information och kommunikation är ett styr- och ledningsinstrument och ska stödja verksamheten i att nå de övergripande målen. Alltför ofta drivs inte kommunikationsarbetet med ett väl genomtänkt syfte, en affärsstödjande strategi eller struktur. Då tillvaratas inte kommunikationsarbetets potential och företaget går miste om effekter som hade kunnat höja resultatet.

Några exempel på situationer där Astega höjer effekten av ert kommunikationsarbete:

Som inhyrd/interim kommunikationschef

  • Ni behöver en senior kommunikationschef men vill/kan inte inrätta en heltidstjänst – Astega tar på sig uppdraget på deltid, som konsult. Begränsningen till deltid kan vara av kostnadsskäl eller att arbetet inte fyller en heltid.
  • Er kommunikationschef är tjänstledig eller föräldraledig – Astega går in på deltid tills vederbörande är tillbaka.
  • Ni har en vakant kommunikationschefstjänst – Astega går in på deltid i väntan på tillsättning. Vakansen kan bero på svårigheter att rekrytera, glapp mellan vakans och tillsättning eller oklara framtida behov.

Genom projektbaserat uppdrag

  • Ni ska starta ett stort kommunikationsprojekt där företagets egna resurser eller kompetenser inte räcker till – Astega bidrar med strategisk rådgivning och projektledning.
  • Er kommunikationsfunktion behöver vässas eller struktureras om – Astega upprättar mål, strategi, bemanningsstruktur, ansvarsbeskrivningar och policies, och bistår vid  urval i eventuell rekryteringsprocess. Orsaker kan vara samgående av bolag, behov av anpassning till nya förutsättningar eller att nuvarande kommunikationsfunktion helt enkelt inte fungerar.
  • Er kommunikationschef behöver stöttning och rådgivning – Astega kvalitetssäkrar strategier, planer och aktiviteter. Behovet kan bero på hög arbetsbelastning, stundande eller pågående internt eller externt tryck där hanteringen av intern och extern kommunikation har en nyckelroll.
  • Det är inte ekonomiskt försvarbart för er att ha en fast tjänst som kommunikationschef, men ni vill säkerställa en bra nivå på intern och extern kommunikation – Astega upprättar struktur, rutiner, strategier, planer och aktiviteter som sedan kan utföras av kommunikatör eller annan befintlig anställd. Regelbunden uppföljning och översyn rekommenderas.